Türklerden de bir sahibi var

Ferrari, yeni üstsüzü 458 Speciale A ile, Paris Otomobil Fuarı’nın yıldızları arasına girmeyi başardı.

bir sahibi de turkBu yıl 116’n­cı yı­lı­nı kut­la­yan Pa­ris Oto­mo­bil Fua­rı, bir­bi­rin­den ye­ni mo­del­le­re sah­ne ol­ma­ya de­vam edi­yor.

14 SANİYEDE TAVANI AÇILIYOR

100’ün üze­rin­de mo­de­lin dün­ya lans­ma­nı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği fu­ar­da, yi­ne İtal­yan sü­per spor üre­ti­ci­le­ri dik­kat çek­me­yi ba­şar­dı. Bu kap­sam­da Fer­ra­ri, sı­nır­lı sa­yı­da üre­ti­le­cek ye­ni üst­sü­zü­nü ta­nıt­tı. 458 Spe­ci­ale A (Aper­ta) is­mi ve­ri­len araç, sa­de­ce 499 adet­lik üre­tim­le sı­nır­lan­dı­rıl­mış. Bu­gü­ne ka­dar, 2 kez FI­A Dün­ya Da­ya­nık­lı­lık Şam­pi­yo­na­sı (WEC) un­va­nı­nı al­mış, ay­nı za­man­da ‘24 Ho­urs of Le Man­s’, ‘24 Ho­urs of Day­to­na­’ ve ‘12 Ho­urs of Seb­rin­g’te  bi­rin­ci­lik el­de eden 458 Spe­ci­ale mo­de­li­nin, ba­şa­rı­la­rı­nın bir kut­la­ma­sı ola­rak lan­se edi­len ara­ca, Tür­ki­ye­’den de 1 ki­şi ta­lip ol­muş.

Ara­cın alü­min­yum sert ta­va­nı 14 sa­ni­ye­de açı­lıp ka­pa­tı­la­bi­li­yor. Ha­fif ta­van sa­ye­sin­de ara­cın Spe­ci­ale Co­upe’­ye gö­re ağır­lı­ğı sa­de­ce 50 ki­log­ram da­ha faz­la.  Araç­ta gö­rev ya­pan 4.5 lit­re­lik V8, 605 bey­gir güç ve 540 nm tork üre­ti­yor. Araç bu sa­ye­de 0’dan 100 km/s sü­ra­te 3, 200 km/s sü­ra­tey­se 9.5 sa­ni­yede ula­şı­yor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *