PTT'de çalışacak personelle ilgili esaslar belirlendi

PTT'de görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PTT'de çalışacak personelle ilgili esaslar belirlendi

Buna göre, Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereği PTT'ye verilen görevleri etkin ve verimli şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası, ilgili maddede yer alan temel ilkeler doğrultusunda Yönetim Kurulunca tespit edilecek.

Personelin istihdamında, mesleki bilgi ve yeteneklerine göre çalışma şartlarının oluşturulmasında, yetişme, gelişme ve görevde yükselme yönünden adil ve eşit imkanlar sağlanacak. Çalışanlar arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, sendika üyeliği ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin eşit davranılacak.

Personelin işe alınmasında, görevlendirilmesinde ve görevde yükseltilmesinde bilgi, yetenek, performans, deneyim ve güvenilirlik esas alınacak. Personelin görevlerini PTT'nin etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmesi sağlanacak. Yönetim ve hizmet sunumunun her aşama ve kademesinde, hizmet alanların ve personelin kişilik ve insani haklarına saygı ön planda tutulacak.

Hedef ve stratejiler doğrultusunda hizmet üretim ve sunum sürecinde çalışanlardan en yüksek verimi almayı sağlayacak bir çalışma sistemi kurulacak. Değişen şartlara uyum sağlama kapasitesi yüksek bir işgücü kaynağı oluşturulacak. Gizlilik arz eden her türlü bilgi ve belgelerin korunmasını sağlanacak. Geleceğe yönelik bakış açısına sahip, sonuç ve hedef odaklı, vatandaşa hizmeti esas alan katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı sergilenecek.

PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

35 YAŞ SINIRI

Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS'ye katılmış ve Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olanlar arasından yapılacak. İşe alınacaklar 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olacak. PTT'ye alınacak personelde aranacak öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim ve fiziksel özellikler gibi hizmetin gerektirdiği özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek. KPSS'ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; hangi pozisyonların doğrudan KPSS puan sıralamasına göre, hangilerinin ayrıca yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü sınavla alınacağı hususu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

4 AYLIK DENEME SÜRESİ

Açıktan ilk defa atanan personel, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için 4 ay deneme süresine tabi tutulacak. Personelle 4 aylık deneme sözleşmesi imzalanacak.

Personel, toplu halde görevden çekilemeyecek, boykot ve grev yapamayacak, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamayacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte PTT'de görev yapanlardan sözleşmeli statüye geçmeyi kabul eden personel ile imzalanacak ilk sözleşmenin süresi üç yıl olacak.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *