Pasaport'ta 'ulusal güvenlik' tehditi

Pasaport işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne devredilmesi çok önemli sorunlara yol açabilir.

pasaport'ta 'ulusal guvenlik' tehditiEm­ni­yet, pa­sa­port iş­lem­le­ri­nin si­vil oto­ri­te­ye dev­re­dil­me­si­ne ‘u­lu­sal gü­ven­li­k’ teh­di­di ne­de­niy­le kar­şı çık­tı.

Te­rör ör­güt­le­ri­nin si­vil yö­re in­sa­nı­na bas­kı ya­pa­rak ‘sah­te pa­sa­por­t’ çı­kar­ta­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­n­du.

Güvenlik taramasından geçmeyen elemanlar tehdit oluşturur.Devir terör örgütlerin ekmeğine yağ sürmektir.Kişisel veriler emniyet mensubu olmayan kişilerin eline geçerse çok büyük sorunlar olur.Pa­sa­port tan­zi­mi­nin po­lis­ten alı­na­rak Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne dev­re­dil­me­si­nin ya­ra­ta­ca­ğı sa­kın­ca­lar bir ra­por­da top­lan­dı. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­e su­nduğu ra­por­da çar­pı­cı tes­pit­ler yer al­dı.

‘KA­MU DÜ­ZE­Nİ­Nİ BO­ZA­R’

İki yıl için­de ön­gö­rü­len ge­çi­şi “u­lu­sal gü­ven­li­k” açı­sın­dan risk­li bu­lan po­lis, “Bu du­rum ade­ta PKK/KCK te­rör ör­gü­tü­nün ek­me­ği­ne yağ sü­rer. Çe­şit­li yol­lar­la ve­ri­le­cek sah­te pa­sa­port­lar ulus­la­ra­ra­sı are­na­da Tür­ki­ye aley­hi­ne kul­la­nı­lı­r” de­di. Ra­por­da ki­şi­sel ve­ri­le­rin kay­de­dil­me­si, giz­li­li­ği ve ko­run­ma­sı ile ilk de­fa yüz­le­şe­cek po­lis ha­ri­ci bi­rim­ler­de­ki gü­ven­lik so­ruş­tur­ma­sı ya­pıl­mış per­so­nel ek­sik­li­ği se­be­biy­le, ulu­sal gü­ven­li­ğin riske girebileceğine dik­kat çe­kil­di.

RİSK ANA­Lİ­Zİ YA­PIL­MA­DI

Sah­te­ci­lik yo­luy­la fa­il açı­sın­dan el­de edi­le­bi­le­cek kü­çük özel bir men­fa­at ka­mu gü­ve­ni, hat­ta ulus­la­ra­ra­sı iti­bar ba­kı­mın­dan ül­ke­nin za­rar gör­me­si­ne se­bep ola­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Et­nik ve böl­ge­sel prob­lem­le­rin bir Tür­ki­ye ger­çe­ği ol­du­ğu­na vur­gu ya­pı­lan ra­por­da şu tes­pit­ler­de bu­lu­nul­du:

“Dış mih­rak­lar ve on­la­rın eli kan­lı te­rör uzan­tı­la­rı, et­nik bir bas­kı un­su­ru ola­rak dev­le­tin po­li­si­ne yap­tır­ma­yı ak­lın­dan bi­le ge­çi­re­me­ye­ce­ği bir­çok iş­le­mi; böl­ge­ci­lik, et­nik ay­rım­cı­lık, te­rör, kor­kut­ma, yıl­dır­ma ya da çı­kar va­at­le­riy­le bel­li böl­ge­ler­de si­vil yö­re in­sa­nı­na yap­tı­ra­bi­lirler.

El­de edi­len sah­te pa­sa­port­lar, ki­şi ve ku­rum­la­rı za­ra­ra uğ­ra­ta­rak ka­mu gü­ve­ni­ni ze­de­le­ye­ce­ği gi­bi, en bü­yük za­ra­rı yi­ne ulus­la­ra­ra­sı are­na­da ül­ke­miz aley­hi­ne ola­cak­tır. Ka­mu gö­rev­li­le­ri da­hil ki­şi­le­re ait ve­ri­le­ri ele ge­çi­ren te­rör ör­gü­tü­nün ve­re­bi­le­ce­ği za­rar, dev­let için bü­yük yı­kım­a se­bep ola­bi­lir. Ül­ke gü­ven­li­ği açı­sın­dan risk ana­li­zi ya­pıl­ma­dan, pa­sa­port iş­lem­le­ri­nin si­vil teş­ki­la­ta dev­re­dil­me­si gü­ven­lik za­fi­ye­ti do­ğu­ra­bi­lir.”

GEÇEN YIL 144 KİŞİ YAKALANDI 

Ra­por­da, An­ka­ra Em­ni­ye­ti Pa­sa­port Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­de­ki pa­sa­port iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da 2010’da 170, 2011’de 166, 2012’de ise 144 ara­ma kay­dı bu­lu­nan ki­şi­nin ya­ka­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. “Po­li­sin zor kul­lan­ma yet­ki­si var. Si­vil ku­rum per­so­ne­li ise pa­sa­port mü­ra­ca­atı sı­ra­sın­da hü­küm­lü-ka­çak po­zis­yo­nun­da olan bi­ri­ni ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şır­sa uğ­ra­ya­ca­ğı sal­dı­rı son­ra­sı ya­ra­la­na­bi­li­r” de­nil­di.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.