Meclis'te kabul edilen torba yasa vatandaşa nasıl yansıyacak?

Torbadaki yeni düzenlemeler: Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarı, TBMM 'de kabul edildi..

Meclis'te kabul edilen torba yasada neler var?

Bazı üniversitelerin adı değiştirildi. Hakkari ve Şırnak il olarak kalacak, Yüksekova ve Cizre de ilçe olarak kalmaya devam edecek..

Yeni-torba-yasa-neler-getiriyor

Genel Kurul’da, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Niğde Üniversitesi ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ oldu

Beykoz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi, İzmir'de İzmir Bakırçay Üniversitesi adıyla yeni bir üniversitesi, İzmir'de İzmir Demokrasi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu.

  • Celal Bayar Üniversitesi "Manisa Celal Bayar Üniversitesi";
  • Niğde Üniversitesi "Ömer Halisdemir Üniversitesi";
  • Tunceli Üniversitesi "Munzur Üniversitesi";
  • Yeni Yüzyıl Üniversitesi "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi";
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi";
  • Gedik Üniversitesi "İstanbul Gedik Üniversitesi"

olarak değiştirildi.

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 568 LİRA YERİNE 485 LİRA PRİM ÖDEYECEK

Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Bu kapsamda yüzde 34,5 olan prim oranı yüzde 29.5’e düşecek, asgari ücretten hesaplandığında bağımsız çalışanların 568 lira yerine 485 lira prim ödeyecek.

DEFİN RUHSATİYELERİ

Defin ruhsatiyeleri belediye tabipleri, toplum sağlığı merkezi tabipleri ile aile hekimleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilecek ve bu ruhsatiyelerin yerleşim yeri bazında hangi tabipler tarafından verileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenecek.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINCA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE BEDELSİZ OLARAK İZİN VERİLECEK

Bu düzenlemelerin yürürlük tarihinden önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından erişme kontrolü uygulanan karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar ile hizmet tesisleri ve bakım işletme tesisleri, erişme kontrolü uygulanan karayolunun müştemilatı sayılacak. Bu bina ve tesislerin devlet ormanlarında bulunması halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine bedelsiz olarak izin verilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KIRK DOKUZ YILLIĞINA KİRAYA DA VERİLEBİLECEK

Müsadere olunan bu tesisler bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl içinde Orman Genel Müdürlüğünce kırk dokuz yıllığına kiraya da verilebilecek.

ŞAHİNBEY İLÇESİ

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanuna göre ilgili idarelerce yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi halinde; arsa veya konut tahsisi için ödenen bedeller, ilgili idarece yapılacak tebligatı müteakip en geç üç ay içerisinde, ödeme gününden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte hak sahiplerine veya kanuni mirasçılarına ödenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilecek.

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN TEKLİFİ VE BAKANLAR KURULUNUN KARARI İLE KALDIRILACAK

Yapılan denetimler sonucu faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları ile kurucu vakıflarına kayyım atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kaldırılacak.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarının malvarlığı, Türk Medeni Kanununun resmî tasfiye hükümlerine göre tasfiye edilecek.

İstanbul Kent Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Elektronik sistemlerin belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla kurdurulması ve işlettirilmesi halinde belediyelere ödenecek tutar, elektronik sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar yüzde 30, sonrasında yüzde 15 olarak uygulanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE

İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dâhil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Bakanlar Kurulu kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASI

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurulacak.

Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulacak.

NÖBET ÜCRETİ

Nöbet tutan öğretim üyelerine de Devlet Memurları Kanununa göre eğitim görevlisi için belirlenmiş olan gösterge rakamı üzerinden nöbet ücreti ödenecek.

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF TUTULACAK

Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak.

MEMURLAR HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununda yapılan değişiklikle, ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenler ile teftiş ya da denetim elemanlarının bu görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilecek. Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulu kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklı olacak.

TURİZM TESİSLERİ

Turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Ocak 2016 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenecek.

ŞEHİT EŞ VEYA ÇOCUKLARI

Şehit eş veya çocuklarının, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilecek. Aracın beş yıllık süreden sonra elden çıkarılması halinde vergi ödenmeksizin işlem yapabilecek.

Bakanlar Kurulu’nun cep telefonlarındaki asgari maktu özel tüketim vergisi tutarına ilişkin yetki sınırları 160 TL esas alınacak şekilde yeniden belirleniyor.

Model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehiriçi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile ticari yük taşımacılığında kullanılan taşıtların yenilenmesi için düzenlemeler yapılıyor.

TERÖRDEN ZARAR GÖREN YERLER

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında oluşmuş zararlar nedeniyle bu alanlarda; imar planı, imar uygulaması, alt ve üst yapı projeleri, ruhsat ve yapım da dâhil olmak üzere bütün iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılacak.

AİLE HEKİMLERİ

Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, kanunda belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilecek. Böylece asgari sekiz saat nöbet tutma mecburiyeti kaldırılıyor.

KAYYUM MADDESİ YASA METNİNDEN ÇIKARTILDI

Yasadan belediyelere kayyum atanmasına ilişkin maddeler çıkartıldı.

“Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir” düzenlemesi kanun metninden çıkartıldı.

“Belediye ve bağlı idare imkânlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur” düzenlemesi de yasa metninden çıkartıldı.

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46 ncı maddedeki yetkili makamlarca 45 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme yapılır.” düzenlemesi de yasa metninden çıkartıldı.

OTUZ GÜNDEN EKSİK GÜNLERİ İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİ SAYILACAK

Kısmî süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç yasada yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak.

ORTEZ, PROTEZ VE DİĞER İYİLEŞTİRİCİ ARAÇ VE GEREÇLER

Atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak.

Çalışanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini otuz güne tamamlanacak.

Vakıflara yayın lisansı verilmesine ilişkin hususlar düzenleniyor.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATIMI

2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi verilecek.

HAKKARİ VE ŞIRNAK İL OLARAK KALACAK

Hakkari, Şırnak, Cizre ve Yüksekova’ya ilişkin önergeler kabul edildi.

Yasa metninden, “Hakkari İli kaldırılmıştır. Yüksekova İlçesi merkez olmak üzere Yüksekova adıyla il kurulmuştur” ve “Şırnak İli kaldırılmıştır. Cizre İlçesi merkez olmak üzere Cizre adıyla il kurulmuştur. Eski Şırnak İl merkez ilçesinde Nuh adıyla ilçe kurulmuştur” düzenlemeleri yasa metninden çıkartıldı.

Böylece Hakkari ve Şırnak il olarak, Yüksekova ve Cizre de ilçe olarak kalacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir