Kaya gazı envanteri çıkarılacak

Enerjide dengeleri değiştiren kaya gazı teknolojisi Türkiye'nin gelecek yıl enerji alanındaki en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bu çerçevede kaya gazı envanteri hazırlanacak. Böylece Türkiye'deki kaya gazı rezervi ve ekonomik potansiyeli ortaya konulacak.

Kaya gazı envanteri çıkarılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, madencilikte Türkiye'nin maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim için gerekli hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek ülke ekonomisine katkısının artırılması amacıyla gelecek yıl bir dizi çalışma yapacak.

KAPSAMLI FAALİYETLER SÜRDÜRÜLECEK

Bu çerçevede, enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak, yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak. MTA Genel Müdürlüğünün bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kuruluş kanunu gözden geçirilerek kanun tasarısı taslağı hazırlanacak. Bunun için ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak dünyadaki benzer örnekler dikkate alınmak suretiyle bir rapor oluşturulacak. Taslak, bu rapor esas alınarak şekillendirilecek.

TAŞ KÖMÜRÜ İÇİN DE ÇALIŞILACAK

Benzer bir çalışma Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için de gerçekleştirilecek. Kurumun zarar eden bir yapıdan çıkarılması amacıyla bir eylem planı hazırlanacak ve kurum yeniden yapılandırılacak. Enerjide dengeleri değiştiren kaya gazı teknolojisi de Türkiye'nin gelecek yıl enerji alanındaki en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bu çerçevede kaya gazı envanteri hazırlanacak. Böylece Türkiye'deki kaya gazı rezervi ve ekonomik potansiyeli ortaya konulacak.

İHRACATA DÜZEN GETİRİLECEK

Madencilik alanındaki bir diğer önemli hedef ise Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluşturulması olacak. Bu çercevede, kritik hammadde, maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak bir sistem kurulacak.

İŞ KAZALARI İÇİN DÜZENLEME GELİYOR
Öncelikle saha araştırması yoluyla sanayi için kritik olan madenlerin ve bu madenlerin teminindeki darboğaz risklerinin belirlenmesi için bir rapor hazırlanacak ve bunu takiben belirlenen madenlerin güvenli teminine yönelik strateji dokümanı oluşturulacak. Krom ve mermer gibi madencilik ürünlerinin yurtiçinde işlenmesi ve oluşan katma değerin artırılması sağlanacak. Buna yönelik olarak bu madenlerin yurtiçinde işlenmesinin teşvik edilmesine ve ham olarak ihracının azaltılmasına yönelik bir eylem planı hazırlanacak. Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumu da ihmal edilmeyecek. Bu kapsamda, madencilik sektöründe iş kazalarının ve çevreye olan zararların azaltılması amacıyla mevzuatın uygulanmasının etkinleştirilmesine yönelik eylem planı oluşturulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir