Evini yıktırana 10 bin lira devletten

Yöre­sel mi­ma­ri­ye teş­vik uy­gu­la­ma­sı şe­hir­ler­de de dev­re­ye gir­di.

Evini yıktırana 10 bin lira devletten

Yöre­sel mi­ma­ri­ye teş­vik uy­gu­la­ma­sı şe­hir­ler­de de dev­re­ye gir­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı evi­ni yık­tı­rıp, yö­re­sel tarz­da ye­ni­den yap­tı­ran­la­ra 10 bin li­ra teş­vik ve­re­cek. Bugün'ün haberine göre; böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­siy­le il­gi­li bil­gi­ler her il­de ba­kan­lık mer­kez­le­rin­den öğ­re­ni­le­bi­le­cek.

Ba­kan­lık, ön­ce­lik­le her böl­ge­nin geç­miş­ten ge­len kül­tü­rü ve ik­li­mi­ne uy­gun ko­nut tip­le­ri­ni be­lir­le­ye­cek. Da­ha son­ra böl­ge­le­re özel be­lir­le­nen pro­je­leri va­tan­daş­la­ra su­na­cak.

YAŞAM KOŞULLARI DİKKATE ALINACAK

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar kır­sal alan­lar­da­ki ka­çak, de­ne­tim­siz ya­pı­laş­ma ve mo­dern mal­ze­me­le­rin bi­linç­siz kul­la­nı­mı ne­de­niy­le Tür­ki­ye­'nin her ilin­de fark­lı zen­gin­lik­ler ba­rın­dı­ran kır­sal ya­pı­la­rın teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yö­re­sel mi­ma­ri zen­gin­lik­le­rin ön pla­na çık­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dır­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Ba­kan Bay­rak­tar, "P­ro­je­ler­de, yö­re hal­kı­nın ih­ti­yaç­la­rı, ya­şam ko­şul­la­rı, alış­kan­lık­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, yö­re­sel ya­pım ge­le­ne­ği­ne uy­gun da­ha gü­ven­li, sağ­lık­lı ya­pı­lar oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­la­ca­k" de­di.

RİSKLİ BİNALAR DA BAŞVURABİLİR

Dö­nü­şüm kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar 44 bin 344 bi­na risk­li ilan edil­di. Kent­sel dö­nü­şüm ya­sa­sı kap­sa­mın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ilan edi­len alan­lar­da bu­lu­nan 357 bin ba­ğım­sız bi­rim de teş­vik­ten fay­da­la­na­bi­le­cek.


HER BÖLGEDE EN AZ 12 TİP EV

Köy­ler­de yö­re­sel mi­ma­riy­le ev ya­pan­lar, ay­nı teş­vik­ten ya­rar­la­na­bi­le­cek. Ka­ra­de­ni­z'­de ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı bi­ti­ren ba­kan­lık, di­ğer böl­ge­ler­de­ki ça­lış­ma­la­rı­na da de­vam edi­yor. Her böl­ge için en az 12 tip pro­je ha­zır­la­na­cak.Va­tan­daş­lar, bu pro­je­ler­den is­te­di­ği­ni se­çe­bi­le­cek. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 7 böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­si ha­zır­la­na­cak.

Yö­re­sel mi­ma­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, dün­ya­da ar­tık böl­ge­sel ve yö­re­sel ge­liş­me­nin üze­rin­de du­rul­du­ğu­nu söy­le­di. Bay­rak­tar, kı­sıt­lı kay­nak­la­rı et­kin kul­la­nan, doğ­ru stra­te­ji­ler üre­ten şe­hir­le­rin mar­ka ol­ma yo­lun­da iler­le­ye­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı.

Hü­kü­met ola­rak ül­ke ça­pın­da plan­lı şe­hir­leş­me için po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ba­kan Bay­rak­tar, "Ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­tık. Ras­yo­nel şe­hir­ci­lik po­li­ti­ka­sı­nı ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de uy­gu­la­ya­ca­ğı­z" de­di.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *