BES'te yönetmelik değişti

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

BES'te yönetmelik değişti

Hazine Müsteşarlığı'nın Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, "Birikim" ve "Devlet katkısı hesabı" tanımları değiştirilirken, "Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı", "Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı" ifade ettiği belirtildi.

KATKI PAYININ YÜZDE 25'İ DEVLET KATKISI OLARAK HESAPLANACAK

Yönetmeliğe göre, devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanacak.

Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verileri, emeklilik gözetim merkezince belirlenen içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş günü saat 14:00'e kadar emeklilik gözetim merkezine gönderecek. Şirketler, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlü olacak. Emeklilik gözetim merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre gönderildiğini ve tutarlılığını kontrol eder, aykırılık saptanan verileri düzeltilmek üzere şirketlere gönderecek.

Şirketler, katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden 10. iş günü sonuna kadar, ilgili ay içinde gönderdiği tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrolünü tamamlayacak ve kayıt kesinleştirme bildirimini emeklilik gözetim merkezine gönderecek. Emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılan kontrol uyarınca gerçekleştirilen düzeltmeler hariç, bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler, yeni gönderilecek veriler ile bu tarihe kadar şirket tarafından tutarlılığı, doğruluğu sağlanamayan ya da devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan vermeyecek şekilde gönderilen veriler, ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Kayıt kesinleştirme bildirimini takip eden 5 iş günü içinde emeklilik gözetim merkezi Müsteşarlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapacak ve şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden bir mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanacak.

Katkı payının ödendiği aya ilişkin hesaplamada mutabakata dahil edilmeyen ödemeler, katkı payı tahsilatının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yılı aşmamak üzere, takip eden dönemlerde yapılacak devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak. Bu gecikme nedeniyle katılımcının maruz kaldığı zarar ilgili şirket tarafından karşılanacak.

Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, mavi kart sahipleri için ilgili kimlik numaralarına göre katılımcı bazında konsolide edecek ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde 25'ini devlet katkısı olarak hesaplayacak. Devlet katkısı hesabında 5'inci maddede yer alan limite kadar olan katkı payı tutarları dikkate alınacak. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi olması durumunda, sözleşme bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanacak ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine paylaştırılacak.

Emeklilik gözetim merkezi, mutabakat belgesinin imzalanmasını müteakip 4 iş günü içinde, katılımcı bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, şirket bazında ödenecek devlet katkısı bilgilerini ise hesap formu ile birlikte Müsteşarlığa gönderecek. Hesap formunda yer alacak hususlar Müsteşarlıkça belirlenecek.

Emeklilik gözetim merkezi, Müsteşarlık tarafından gönderilen devlet katkısını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü şirketlerin hesaplarına ödeyecek.

DEVLET KATKISI ÖDENMESİ

Şirketler, katılımcılara ait devlet katkısını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatını vererek yatırıma yönlendirecek. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulacak. Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, aktarım veya sistemden ayrılma işlemi nedeniyle katılımcının fonlarına ilişkin satış talimatı verilmişse, katılımcının devlet katkısı yatırıma yönlendirilmeyecek, satılan fon paylarından nakde dönüşen tutara ilave edilecek. Şirketler, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin talimat kayıtlarını muhafaza edecek ve denetime hazır halde bulunduracak. Hesabına intikal eden devlet katkısının zamanında yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle oluşacak zarar şirket tarafından karşılanacak.

ŞİRKETLER ARASI AKTARIM

Katılımcının, bir şirkette bulunan bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir şirkete aktarılması durumunda, devlet katkısı hesabındaki tutarlar da Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin şirketler arası aktarım hakkındaki hükümleri dikkate alınarak katılımcının birikimleriyle birlikte yeni şirkete aktarılacak. Şirket, katılımcının birikimini oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak devlet katkısı hesabındaki fon paylarının satışını gerçekleştirecek, fon paylarının nakde dönüştüğü gün ilgili tutarı aktarım yapılacak şirkete aktaracak. Aktarım yapılan şirket, bu tutarı, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü, devlet katkısına ilişkin fon paylarının alım talimatını vererek yatırıma yönlendirecek. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulacak.

Katılımcının, önceki şirketinde ödediği katkı payları nedeniyle hesabına henüz intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde bu tutar en geç şirkete ödendiği günü takip eden iş günü katılımcının yeni şirketine aktarılacak.

AYRILMA VE HAK KAZANILMAYAN TUTARLARIN İADESİ

Katılımcının, emeklilik hakkını kazanmadan sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, devlet katkısı hesabındaki hak kazanılan tutarlar, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dikkate alınarak kendisine ödenecek.

Devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere iade edilecek.

HAKSIZ OLARAK YAPILAN ÖDEMELERİN İADESİ

Şirketler, devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanması ve kendi altyapı ve operasyonlarından kaynaklanan hataların önlenmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine aylık olarak bildirilecek.

DEVLET KATKISINA HAK KAZANMA

1 Ocak 2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde 15'ine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde 35'ine, on yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde 60'ıne hak kazanacak. Hesaplamalar, emeklilik sözleşmesi bazında yapılacak. Süre hesabında, sistemden ayrılma tarihi olarak, devlet katkılarının yatırıma yönlendirildiği fonun paylarının satım talimatının verildiği tarih dikkate alınacak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir