2014'te daha fazla vergi toplanacak

Ge­le­cek yıl üc­ret­li­ler­le di­ğer mü­kel­lef­ler­den 70,8 mil­yar li­ra Ge­lir Ver­gi­si top­la­na­cak. Do­la­yı­sıyla büt­çe­ye ge­le­cek ek kay­nak 7,8 mil­yar li­ra­yı bu­la­cak.

2014'te daha fazla vergi toplanacak

Bugün gazetesinin haberine göre, ge­le­cek yıl üc­ret­li­ler­le di­ğer mü­kel­lef­ler­den 70,8 mil­yar li­ra Ge­lir Ver­gi­si top­la­na­cak. Do­la­yı­sıyla büt­çe­ye ge­le­cek ek kay­nak 7,8 mil­yar li­ra­yı bu­la­cak.

Son bir­kaç yı­la dam­ga­sı­nı vu­ran Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si­’n­de­ki (ÖTV) yük­sek ge­lir ar­tı­şı önü­müz­de­ki yıl ni­ha­yet hız ke­si­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın ha­zır­la­dı­ğı 2014 Ma­li Yı­lı Büt­çe Ya­sa Ta­sa­rı­sı­’nın Mec­lis Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’n­da­ki gö­rüş­me­le­ri bu­gün baş­lı­yor.

Ta­sa­rı­ya gö­re ge­le­cek yıl üc­ret­li­ler­le di­ğer mü­kel­lef­ler­den 70,8 mil­yar li­ra Ge­lir Ver­gi­si top­la­na­cak. Do­la­yı­sıy­la Ge­lir Ver­gi­si­’n­den büt­çe­ye ge­le­cek ila­ve kay­nak 7,8 mil­yar li­ra­yı bu­la­cak. Bu ar­tı­şın ye­ni ver­gi zam­mın­dan de­ğil, ka­yıt­dı­şıy­la mü­ca­de­le ve ila­ve mü­kel­lef ar­tı­şın­dan kay­nak­la­na­ca­ğı he­sap edil­di.  

ÖTV GELİRİ İYİ YÜKSELDİ

Son yıl­lar­da akar­ya­kıt, tü­tün ve al­kol­lü ürün­le­re peş­pe­şe ge­len zam­lar­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ken ÖT­V’­de ise önü­müz­de­ki yıl ye­ni zam gö­rün­mü­yor. ÖTV ge­li­ri bu yı­lın so­nun­da 87 mil­ya­r li­ra ola­cak. 2014’te ise 2,4 mil­yar li­ra, ar­ta­rak 89,4 mil­ya­ra yük­se­le­cek.

2012’de ÖT­V’­den 71,7 mil­yar li­ra top­lan­mış­tı. Bu­na gö­re sa­de­ce 2013’te ÖTV ge­li­rin­de­ki ila­ve ar­tış, zam­la­rın et­ki­siy­le 15,3 mil­yar li­ra dü­ze­yi­ne çı­ka­rak re­kor kı­ra­cak.

REKORU AKARYAKIT GETİRDİ

Bu yıl tah­min­le­rin 3,9 mil­yar li­ra üze­ri­ne çık­ma­sı bek­le­nen ÖTV ge­lir­le­rin­de­ki ar­tı­şın önem­li kıs­mı pet­rol ve do­ğal­gaz ver­gi­le­rin­den kay­nak­lan­dı. Büt­çe ve­ri­le­ri­ne gö­re pet­rol ürün­le­riy­le do­ğal­ga­zın ÖT­V’­sin­den el­de edi­le­cek yıl­lık ge­lir, yıl ba­şın­da tah­min edi­len ge­li­rin yak­la­şık 2,5 ila 3 mil­yar li­ra üze­ri­ne çı­ka­cak. Ve­ri­ler, tü­tün ve tü­tün ma­mul­le­rin­de­ki ÖTV ge­lir tah­si­la­tı­nın ise he­de­fin yak­la­şık 1 mi­yar li­ra al­tı­na dü­şe­ce­ği­ni işa­ret edi­yor.


GEZİ'NİN ETKİSİ DÜŞÜK

Bütçe verileri, Gezi olayları ve hemen ardından dünya ekonomisinde yaşanan küresel dalgalanmaların Hazine’nin faiz yüküne önemli bir etki bırakmadığı görüldü. Bu yıl 53 milyar lira faiz ödemesi öngörülen Hazine, yılı 51 milyar liralık faiz ödemesiyle kapatacak. Önümüzdeki yıl ise ödenecek faiz 52 milyar lira olacak.


36,7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM 

Tasarıya göre önümüzdeki yıl bütçe gelirleri 7,2 milyar lira artarken bütçe giderleri bir önceki yıla göre 3 milyar lira küçülecek. Küçülmede özellikle yatırımlar etkili olacak. Kamu önümüzdeki yıl, bu yıla oranla 3,3 milyar lira daha az yatırım yapacak. Bu yıl kamu yatırımlarının 40 milyar liraya ulaşması, önümüzdeki yıl ise 36,7 milyar liraya düşmesi öngörüldü.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *