Ünal Aysal'dan gündemi sarsacak Fatih Terim yorumu

Teknik Direktör Fatih Terim'i gönderdiği için eleştirilen Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, uzun süre gündemde kalacak bir yorumda bulundu.

Ünal Aysal'dan gündemi sarsacak Fatih Terim yorumu

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, yi­ne gün­de­me otu­ra­cak açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Teknik Direktör Fatih Terim'i gönderdiği için eleştirilen Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, uzun süre gündemde kalacak bir yorumda bulundu. "En iyileri daha iyileri bulmak için değiştiriyoruz" dedi. Av­ru­pa Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si Me­zun­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon­da ko­nu­şan Baş­kan Ay­sal, ba­şa­rı­la­rın de­vam­lı ve sü­rek­li ol­ma­sı ha­lin­de bir an­la­mı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, "Av­ru­pa'da ve Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde­ki gü­ve­ni­lir­li­ği­mi­zi ar­tır­mak is­ti­yo­ruz. Bu da ko­nu­sun­da uz­man pro­fes­yo­nel­ler­le ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bi­lir. O ka­dar da ko­lay de­ğil. En iyi­le­ri se­çi­yo­ruz fa­kat ba­zen bu iyi­le­ri, da­ha iyi­si­ni bul­mak için de­ğiş­tir­mek zo­run­da ka­lı­yo­ruz" de­di. Ge­çen yıl Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde ilk se­kiz ta­kı­ma ka­la­rak ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı­nı ha­tır­la­tan baş­kan, bu­nun sa­de­ce baş­lan­gıç ol­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin be­lir­li bir stra­te­ji ve viz­yon­la plan­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çiz­di. Ken­di he­sap­la­rı­na gö­re ge­le­cek beş yıl için­de Ga­la­ta­sa­ray'ın Av­ru­pa'nın ilk on ta­kı­mı ara­sı­na gi­re­ce­ği­ni be­lir­ten Ay­sal, "Bu cüm­le­yi kur­mak ce­sa­ret is­ti­yor fa­kat ben ina­nı­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu.
“Fe­ner­bah­çe bu sezon çok şans­lı”
Or­ga­ni­zas­yon­da ko­nu eze­li ra­kip­le­ri Fe­ner­bah­çe'nin son da­ki­ka­lar­da el­de et­ti­ği ga­li­bi­yet­le­re de gel­di. Ay­sal, bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak da çar­pı­cı bir yo­rum­da bu­lu­na­rak, "9 pu­an ge­ri­de­yiz. Eze­li ra­ki­bi­miz bu sezon çok şans­lı, fa­kat li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da pu­an far­kı­nı ka­pa­tıp şam­pi­yon­lu­ğa ula­şa­ca­ğız" di­ye ko­nuş­tu.
Sneijder'de top Mancini'de
Ga­la­ta­sa­ray'ın ya­rın Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde Ju­ven­tus ile ya­pa­ca­ğı kri­tik kar­şı­laş­ma­da Hol­lan­da­lı yıl­dız Sne­ij­der'in ta­kım­da­ki ye­ri­ni alıp al­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da göz­ler İtal­yan tek­nik di­rek­tör Man­ci­ni'ye çev­ril­di. Sa­kat­lı­ğı dü­ze­len oyun­cu Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar'ın dün­kü id­ma­nın­da da ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­tı. Hol­lan­da­lı ho­ca­nın Yek­ta'nın ye­ri­ne Sne­ij­der'i sa­ha­ya sü­rüp Me­lo'yu or­ta alan­da de­fan­sif ola­rak kul­lan­ma­yı plan­la­dı­ğı an­cak ka­ra­rı­nı ya­rın net­leş­tir­me­si­nin bek­len­di­ği öğ­re­nil­di.
“Sahaya canavar gibi çıkacağız”
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde yarın karşılaşacağı Juventus'un deneyimli savunmacısı Chiellini, resmi Facebook sayfasından, "İstanbul'da final gibi bir maç oynayacağız. Korkmuyoruz, biz Juve'yiz" ifadelerini kullanan sözler sarf etti. Juve'nin bir diğer yıldızı Arturo Vidal ise, "Sahaya canavar gibi çıkacağız. Biz her zamanki oyunumuzu oynarken rakiplerin bizi yenmesi çok zor" şeklinde konuştu. (Bugün)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *