Amrabat Galatasaray'a resti çekti!

Galatasaray, Salih Dursun'la takasta önerdi. Kayseri Amrabat'ı bundan bağımsız olarak istedi. Amrabat ise, "Gidersem yurt dışına giderim" dedi

Amrabat Galatasaray'a resti çekti!

Ga­la­ta­sa­ray'ın ara trans­fer dö­ne­min­de kad­ro­dan gön­der­me­yi dü­şün­dü­ğü Fas­lı oyun­cu­su Nor­din Am­ra­bat, tek­nik he­yet ara­cı­lı­ğıy­la yö­ne­ti­me me­saj gön­der­di. Fas­lı fut­bol­cu­nun gön­de­ril­mek is­te­me­si­ni an­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "An­cak Tür­ki­ye'de Ga­la­ta­sa­ray'dan baş­ka bir ta­kım­da oy­na­mam. Gi­de­cek­sem yurtdı­şı­na gi­de­rim" de­di­ği kay­de­dil­di. Kay­se­ris­por'un ise Am­ra­bat'a ta­lip ol­du­ğu kay­de­di­lir­ken Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar'ın Fas­lı oyun­cu­yu ki­ra­la­ma yo­luy­la Sa­lih Dur­sun için ta­kas ola­rak tek­lif et­ti­ği be­lir­til­di. Kay­se­ri yö­ne­ti­mi­nin ise Am­ba­rat'ı Sa­lih ta­ka­sın­da dü­şün­me­dik­le­ri­ni an­cak bun­dan ba­ğım­sız ola­rak ala­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Kay­se­ri'nin, Cey­hun Gül­se­lam ta­le­bi­ne ise ret ya­nı­tı ve­ril­di­ği kay­de­dil­di.

Sa­lih için son gün

Sa­lih Dur­sun'un me­na­je­ri Cen­giz­han Hın­çal ise önem­li ve net bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Kay­se­ris­por ile Ga­la­ta­sa­ray ara­sın­da­ki gö­rüş­me­ler­de son aşa­ma­ya ge­lin­di­ği­ni be­lir­ten Hın­çal, "Da­ha net bir ge­liş­me yok. Ku­lüp­ler ara­sın­da­ki gö­rüş­me sü­rü­yor, ku­lüp­le­r an­laş­mak üze­re. Bi­raz iler­le­me var. On­lar­la an­laş­tık­tan son­ra biz Ga­la­ta­sa­ray ile ma­sa­ya otu­ra­ca­ğız. Trans­fe­rin 10 Ocak Cu­ma gü­nü­ne (bu­gün) ka­dar so­nuç­la­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Gö­rüş­me­ler olum­lu iler­li­yor. Biz bek­le­me­de­yiz" de­di.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir