Üç aylarda Risâle-i Nur ile meşgul olmak

Nurun hizmeti, hem maişet, hem rahat-ı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi, ibadet-i tefekkürî nev’inden olması cihetiyle, mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur.

Üç aylarda Risâle-i Nur ile meşgul olmak

Bu şuhur-u selase, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurların kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki: Bilâkis, yazmaya şevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nurun hizmeti, hem maişet, hem rahat-ı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi, ibadet-i tefekkürî nev’inden olması cihetiyle, mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur.
Emirdağ Lâhikası, s. 146, (yeni tanzim, s. 288)
***
Bu şuhûr-u selâse çok kıymettardır; leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevî mânevî mütefekkirane Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları risâlelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız.
Barla Lâhikası, s. 176, (yeni tanzim, s. 529)
***
Sözler namındaki envâr-ı Kur’âniye ise, en mühim ibadet olan ibadet-i tefekküriye nev’indendir. Şu zamanda en mühim vazife, imana hizmettir. İman saâdet-i ebediyenin anahtarıdır.
Barla Lâhikası, s. 173, (yeni tanzim, s. 524)
***
İki üç gün evvel, Yirmi İkinci Söz tashih edilirken dinledim. Gördüm ki, içinde hem küllî zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli imân dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsî hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risâleleri, ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim, hak verdim.
Kastamonu Lâhikası, s. 194,
(yeni tanzim, s. 362)
***
“Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvâzene edilir, o kıymette olur.”
“Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.”
Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla, Risâle-i Nur’u yazmanın dünyevî ve uhrevî pek çok faydalarından, Risale-i Nur da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz.

Beş türlü ibadet:
1- En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.
2- Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
3- Müslümanlara imân cihetinde hizmet etmektir.

4- Kalemle ilmi tahsil etmektir.
5- Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadeti yapmaktır.
Emirdağ Lâhikası, s. 165, (yeni tanzim, s.328)

LÛ­GAT­ÇE:

şuhûr-u selâse: üç aylar.
leyle-i Kadr: Kadir gecesi.
mesâil: meseleler.
iştigal: meşgul olma.
mütefekkirane: tefekkür edercesine.
kıraat-i Kur’ân: Kur’ân okuma.
istinsah: kopya etme, çoğaltma.
envâr-ı Kur’âniye: Kur’ân nurları.
ibadet-i tefekküriye: tefekkür yoluyla ibadet.
kitabet: yazma.
fütur: usanç, tembellik.
kesretli: çokça.
tehlil: “Lâ ilahe illallah” sözünün tekrar edilmesi.
temessük: Yapışma, sarılma, sıkıca tutma.
ehl-i dalâlet: Doğru ve hak yoldan sapanlar, îmân ve İslâm’dan çıkmış olanlar.
neşr-i hakikat: Hakîkati yaymak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *