KADİR GECESİ.. Bin aydan hayırlı özel Fırsat ânı..

Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor.

Bin aydan hayırlı gece

Aziz, sıddık kardeşlerim,
Evvelâ: Hadîs-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerifin nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde, 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadirin ihyasına ve herbiriniz umum Nur talebeleriyle beraber, hususan bu biçare, çok kusurlu, hasta, zayıf kardeşinizi hissedar etmenizi ve herbirinizin duâlarınızın binler mânevî âminlerin teyidiyle dergâh-ı İlâhîde kabul olmasını rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.
Emirdağ Lâhikası, s. 268
***
Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi mânevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları risalelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz.
Barla Lâhikası, s. 176
***
Aziz, sıddık kardeşlerim,
Bu gelecek leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i âmâlimize böyle geçmesini Cenâb-ı Haktan niyaz ediyoruz. Ve böylece, bayrama kadar “Allah’ım! Bu Ramazan’da Leyle-i Kadrimizi bize ve sadık Risâle-i Nur talebelerine bin aydan daha hayırlı kıl” duâsını etmeye niyet ettik.
Kastamonu Lâhikası, s. 62
***
Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve gelecek Leyle-i Kadri herbir Nurcu hakkında seksen üç sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini hakikat-i Leyle-i Kadri şefaatçi ederek rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.
Emirdağ Lâhikası, s. 213
***
Risâle-i Nur’un sadık şakirtlerinden birisi Leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan’ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız.
Kastamonu Lâhikası, s. 65
***
Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. Evet, herbir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ı Şerifte mü’minlere kazandırır. İşte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufâtın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduğunu anla.
Mektûbât, 29. Mektub, 2. Risâle

KADİR SURESİ:
"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.

O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

İnna enzelnahu fi leyletil kadr.

Ve ma edrake ma leyletül kadr.

Leyletülkadri hayrun min elfişehr.

Tenezzelül melaiketü verruhu fiha biizni rabbihim min külli emr.

Selamün hiye hatta madla'il fecr.

*************

Bu gecenin değerinin anlatıldığı Kadir suresinin Müslümanlara üç mesaj veriyor,
Birinci Mesaj, Kadir Gecesi'nin, hidayet kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in, ümmeti olmakla müftehir olduğumuz Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa SAV'in kalbine inmeye ve İslam güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olmasıdır.

İkinci Mesaj: Kadir suresi'nin ikinci mesajını ise Müminlere ömre bedel imkan ve fırsat sunulmuş olmasıdır.

Bunun anlamı şudur: Ey ömür sermayesini boş ve beyhude geçiren insan, her yıl bir ömre bedel bir gece sana lütfedilmiştir. Öyleyse yeni bir hayata başlayabilirsin. Şu halde Kadir Gecesi'ni ihya etmenin yolu, Bir daha dönmemek üzere tövbe ederek 'Kur'an'ın hak, hakikat, ahlak ve adalet ilkelerine ne ölçüde sarılıyoruz ', 'Biz Kur'an'da ne kadar varız  Kur'an bizde ne kadar var ' sorularının cevabını nefsimizde, ailemizde, toplumumuzda ve İslam toplumlarında aramaktan geçer. Yüce Rabbimiz nezdinde değerimizi yükseltmenin yolu, hayatımızı 'Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil' şuuruyla sürdürmekten geçer. Allah katında yeniden yücelmenin yolu, sürekli nefis muhasebesi yapmaktan, geçmişimizi değerlendirmekten, gafletle geçen günlerimizi sorgulamaktan, hata ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfar etmekten geçer. Bu gece ile yükselmenin yolu, Yüce Rabbimizden af ve bağışlanma dilemekten, Resul-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde nasıl dua edeceğini soran Hz. Aişe validemize öğrettiği, 'Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle' niyazını hayatımızda kavli ve fiili duaya dönüştürmekten geçer. Ancak o zaman Sevgili Peygamberimizin 'İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır' müjdesine nail olabiliriz.

Üçüncü Mesajı, Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ile Allah'ın meleklerinin Kadir Gecesi'nde yeryüzüne selam ve esenlik getirmek üzere her türlü iş için inmeleridir. Kur'an'ın nüzulü hürmetine bir kez yaşanan bu hadisenin Allah'ın müminlere çok büyük bir ikramı, ihsanı ve lütfu olarak her sene tekerrür etmektedir.

Kadir Gecesini ihya etmenin yolunun Kur'an'ın barış ve esenlik mesajlarına kulak vermekten, yeryüzünde barış ve esenliğin egemen olması için çaba göstermekten geçer. Ancak o zaman Allah'ın meleklerinin yeryüzüne barış ve esenlik getirmek üzere indiklerini idrak edebiliriz.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların yaşadığı şiddet ve çatışmalar ile Filistin, Kudüs, Gazze, Mısır, Doğu Türkistan ve Myanmar'ın Arakan eyaletindeki mazlumiyet ve mağduriyetlerin, bu ramazanın da buruk bir şekilde geçirilmesine neden olmaktadır.

"Ümmet-i Muhammedi fitne hastalığından kurtar"

Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde şöyle bir duada bulunabilirler

"Ya Rabbe'l-Alemin. Ümmet-i Muhammede rahmetinle muamele eyle. Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika ve fitne hastalığından kurtar. Ümmet-i Muhammedi iki cihanda aziz eyle. Ümmet-i Muhammedi tevhid ve vahdette birleştir. Bizleri 'Müminler ancak kardeştirler' ilahi fermanınca zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu eyle. Bizleri, bütün insanlığın özlemi olan barış ve huzur ortamını tesis edenlerden eyle. Bizleri Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden mahrum eyleme."

************

LÛ­GAT­ÇE:

rivâyât-ı sahiha: Sahih, sağlam ve doğru rivayetler.
Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi.
nısf-ı âhir: İkinci yarı, son yarı.
aşr-ı âhir: Son on gün.
aşr-i âhir-i Ramazan: Ramazanın son on günü.
dakika-i icabe: Duânın kabul olduğu dakika, an.
İsm-i Âzam: Allah’ın isimlerinden mânâ yönüyle diğer isimlerini kapsayan en câmî ismi.
efrad: Ferdler.
müphem: Belirsiz, gizli.
müreccah: Tercih edilen, üstün.