SPK eski-yeni hisse ayrımını kaldırıyor

SPK tebliğ taslağında kâr payı dağıtımında eski-yeni hisse ayrımının kaldırılması öngörülüyor.

SPK eski-yeni hisse ayrımını kaldırıyor

SPK, payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların kar payını nakden dağıtmalarına ilişkin tebliğ yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) , payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, net dağıtılabilir dönem karının yüzde yirmisinden az olamayacak şekilde kar payını nakden dağıtmalarına ilişkin tebliğ yayımladı.

SPK açıklamasına göre Kanun'a uygun olarak piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amaçları kapsamında hazırlanan "Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı", "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Taslağı" ve "Kar Payı Tebliği Taslağı" yayımlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı"nda temel olarak; İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraçlarında proje halindeki konut kredileri karşılık gösterilebilecek teminat varlıklar arasına dahil edilmekte, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK) ile teminat varlıklar arasında para birimi ve faiz oranı riski bulunması halinde aktif-pasif yönetiminin sağlıklı olarak yapılabilmesini teminen stres testi ölçümü zorunluluğu getirilmekte, VTMK ihraçlarında maruz kalınabilecek risklerin kontrol edilebilmesini teminen türev araçların teminat varlıklar arasında dahil edilmesine imkan tanınmakta, Finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin İTMK ihraççısı olabilmesine imkan sağlanmakta..."

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Taslağı"nda ise temel olarak; Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanılmasına ilişkin aranan oy hakkı oranı %98 olarak belirlenerek, oy haklarında aranan %98 eşiğinin aşılmasında pay sahiplerinin doğrudan ve dolaylı payları ile oy hakkında imtiyazların dikkate alınacağı hükmü getirildi ayrıca, ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanım prosedürü ve satım bedelinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Kar Payı Tebliği Taslağı"nda ise şu hususlar ele alındı:

"Ortaklıklarda kâr payının, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacağına yönelik düzenleme yapılmakta, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte eski-yeni pay ayırımına son verilmekte, payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacak şekilde kâr payını nakden dağıtmalarının zorunlu olduğu düzenlenmekte, kar dağıtımının teşviki amacıyla ortaklıkların geçmiş yıl zararlarının, tamamı mahsup edilinceye kadar, net dönem karı ve iç kaynaklardan herhangi biri veya birkaçından bir sıraya bağlı olmaksızın mahsup edilmesine imkan sağlanmakta, bu suretle bilanço zararlarının kısa sürede öz kaynak kalemleri ile mahsubu ve şirketin kar dağıtabilir hale gelmesi sağlanmakta..."

Ortaklıklar tarafından en az yüzde yirmi beş oranında nakit kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda, dağıtıma ilişkin genel kurul kararının alınmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilecek pay ihraçlarında, Kurul ücretinin ilgili düzenlemede öngörülen oran üzerinden yüzde yirmi beş indirimli olarak hesaplanacağı belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 3 =