Emekli intibakında sürpriz gelişme

Eksik intibak aldığından dolayı mahkemeye başvuran emekli için hazırlanan bilirkişi raporu umut oldu.

emekliye intibakta surpriz gelismeAn­ka­ra 3. İş Mah­ke­me­si­’n­de gö­rü­len emek­li­le­rin in­ti­bak da­va­sı­na su­nu­lan bi­lir­ki­şi ra­po­ru ile 1999 son­ra­sı emek­li olan­la­ra ma­aş ar­tış umu­du doğ­du. Bi­lir­ki­şi, 1 Ni­san 2001 iti­ba­riy­le emek­li olan va­tan­da­şa, 2000 ön­ce­si için çı­ka­rı­lan İn­ti­bak Ya­sa­sı­’n­dan ya­rar­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı için ay­lık 264 TL ek­sik öde­me ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­le­di.

Eşit­siz­lik gi­de­ril­sin

Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ta­kip edi­len da­va­da, 1 Ni­san 2001 iti­ba­riy­le emek­li olan bir va­tan­daş, 2000 ön­ce­si için çı­ka­rı­lan İn­ti­bak Ya­sa­sı­’nın kap­sa­mı ne­de­niy­le hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, dü­zen­le­me­nin or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak eşit­siz­li­ğin gi­de­ril­me­si­ni is­te­di.

Mah­ke­me­ye su­nu­lan bi­lir­ki­şi ra­po­run­da, Ocak 2000 ön­ce­si­ni kap­sa­yan İn­ti­bak Ya­sa­sı­’na da­hil edil­me­me­si ne­de­niy­le ek­sik öde­me ya­pıl­dı­ğı ka­yıt al­tı­na alı­nır­ken, Ocak 2013 iti­ba­riy­le emek­li maa­şı 1191 TL olan va­tan­da­şa ay­nı ta­rih iti­ba­riy­le 1455 TL ay­lık öden­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­len­di. Böy­le­ce da­va­cı emek­li­ye Ocak 2013 maa­şı esas alı­na­rak, 264 TL ay­lık ek­sik öde­me ya­pıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Göz­ler Ana­ya­sa’da

Bi­lir­ki­şi, hak­sız­lı­ğın dü­zel­til­me­si için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin “son tah­sis ta­lep ta­ri­hi ya da ölüm ta­ri­hi­ni­” Ocak 2000 ola­rak be­lir­le­yen ya­sa mad­de­si­ni ip­tal et­me­si ve­ya ye­ni ya­sa çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Mahkeme bugün görüşecek

Bu­gün dos­ya­yı ka­ra­ra bağ­la­ma­sı bek­le­nen An­ka­ra 3. İş Mah­ke­me­si emek­li­yi hak­lı bu­lur­sa, İn­ti­bak Ya­sa­sı­’nın sı­nı­rı­nı Ocak 2000 ön­ce­si ola­rak be­lir­le­yen mad­de­si­nin, Ana­ya­sa­’nın eşit­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne baş­vu­ra­rak ip­tal is­te­min­de bu­lu­na­cak. Mah­ke­me, il­gi­li ya­sa mad­de­si­nin ip­ta­li­ni is­te­mek ye­ri­ne emek­li­nin ta­le­bi­ni red­de­der­se, emek­li Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne bi­rey­sel baş­vu­ru­da bu­lu­na­rak, Ana­ya­sa hük­mü­nün çiğ­nen­di­ği­ni ve hak­sız uy­gu­la­ma ne­de­niy­le mağ­dur ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­ya­cak.

350 liraya kadar artmıştı

Anayasa Mahkemesi, mahkeme ya da emeklinin bireysel başvurusu ile gelecek talebi yerinde bulursa ilgili yasa maddesini iptal edecek. Bu durumda 1999 sonrası emekli olanlara intibaktan yararlanma yolu açılacak. İntibak Yasası’nın çıkması ile Ocak 2000 tarihinden önce emekli olanlara, gösterge ve emeklilik durumlarına göre değişerek, 10 TL ile 350 TL arasında aylık maaş artışı sağlanmıştı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *