Cumhurbaşkanı onayladı.. Ayda 7 bin TL kazanç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 6754 sayılı "Bilirkişilik Kanunu" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ayda 7 bin tl kazandiran meslege yeni duzenlemeMesleğinde uzman olanlar için bir ek gelir kapısı olan bilirkişilik mesleği kazançları ile son zamanlarda oldukça fazla dikkat çekiyor. Hakimin hukuki bilgisi dışında, çözümü özel bilgi gerektiren durumlarda görüşüne başvurulan bilirkişilik ücreti rapor başına en düşük 165 TL ile 335 TL arasında değişiyor. Yılda 300 davaya bakma hakkı bulunan Bilirkişiler ayda yaklaşık olarak 7 bin TL'ye varan kazanç elde ediyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanunla bilirkişilerle  ilgili temel ilkeler belirleniyor. Buna göre bilirkişi, görevini dürüstlük  kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek.

Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren  hususlar dışında açıklama yapamayacak ve hukuki nitelendirme ve  değerlendirmelerde bulunamayacak.

Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği  hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.

Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin  veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Bu yükümlülük,  bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam edecek.

Aynı konuda bir kez rapor alınması esas olacak. Ancak teknik eksiklik  veya belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilecek. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veya bu sisteme entegre bilişim  sistemleri ya da yazılımlar vasıtasıyla ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen  sorunlar için bilirkişiye başvurulamayacak.

BİLİRKİŞİLİK DANIŞMA KURULU KURULACAK

Bu düzenlemeyle görevleri yerine getirmek üzere Bilirkişilik Danışma Kurulu kurulacak. Kurulun başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı olacak.

BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak kişilerde aranacak şartlar ise şöyle:

  • "Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık  yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak.
  • Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.
  • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat  icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış  olmak.
  • Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak. Bilirkişilik  temel eğitimini tamamlamak. Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl  fiilen çalışmış olmak. Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre  belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak."
  • Kanuna göre, daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli  nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden  bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.
  • Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki  faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya da adli veya idari  yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna yapılacak.
  • Bilirkişiler, sicile kaydolmak şartıyla yemin ederek göreve başlayacak.

BİLİRKİŞİLİK SİCİLİNDEN VE LİSTESİNDEN ÇIKARILMA ŞARTLARI

Kanunla, bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma şartları  belirleniyor.

Buna göre bilirkişiler; bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi  veya sicile kabul tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit  edilmesi, bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun belirlenen süre içinde  mazeretsiz olarak verilmemesi, bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği  etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda  bulunulması hallerinde sicilden ve listeden çıkarılacak.

Bilirkişiler, göreviyle ilgili tutum ve davranışları ile  hazırladıkları raporlar konusunda bölge kurullarınca resen veya başvuru üzerine  denetlenecek. Hakim veya savcılar, görevlendirdiği bilirkişinin göreviyle ilgili  tutum ve davranışlarının veya hazırladığı raporun mevzuata uygun olmadığına  ilişkin kanaat edinmesi durumunda, bu hususu bölge kuruluna bildirecek.

Bölge Kurulu kararına karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden  itibaren 30 gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilecek.

Kanuna göre, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu yerine Adli Tıp Üst  Kurulları kurulacak. Genel Kurulun yerine üç ayrı üst kurul kurulmak suretiyle,  sistemin hızlı çalışması ve dosyaların mümkün olan en kısa sürede  sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Kanunla, Adli Tıp Kurumunda görev yapan ihtisas kurulu sayısı altıdan sekize çıkarılıyor.

ÜÇ BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV YAPACAK

Adli tıp uzmanı olan Adli Tıp Kurumu başkan yardımcısı sayısı ikiden üçe çıkarılacak.

Kanunla 5 bin 360 kadro ihdas ediliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *