Avukatlar için tartışmalı karar

Türkiye Barolar Birliği’nin hazırladığı yönetmelik hukukçular arasında tartışmaya sebep oldu

avukatlar icin tartismali kararTürkiye’de avukat olmak isteyenlere sınav şartı geliyor.

Sınav nasıl ve kim tarafından düzenlenecekHukukçular Birliği konuyu nasıl değerlendirdi Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği (TBB) avu­kat­lık mes­le­ği­ne ka­bu­lün sı­nav­la ol­ma­sı­nı dü­zen­le­ye­cek ye­ni bir yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği ça­lış­ma­sı baş­lat­tı. Ya­pı­la­cak dü­zen­le­mey­le ay­rı­ca avu­kat­lar her yıl bel­li bir sü­re zo­run­lu mes­lek içi eği­ti­me ta­bi tu­tu­la­cak.

TBB Ge­nel Sek­re­te­ri Avu­kat Gü­neş Gür­se­ler, Ba­ro Yö­ne­tim Ku­ru­lu ola­rak avu­kat­lık için sı­nav ge­ti­ril­me­si üze­rin­de uzun sü­re­dir ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Tek­li­fi ba­ro­la­ra gön­de­rip gö­rüş­le­ri alı­na­ca­ğı­nı ifa­de eden Gür­se­ler, “On­lar­dan ge­le­cek gö­rüş­le­re is­ti­na­den ge­rek­li rö­tuş­lar ya­pı­la­cak. Ka­sım so­nun­da ya­pı­la­cak TBB Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­ru­l’­da yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ni gün­de­me ala­ca­ğız. Eğer Ge­nel Ku­ru­l’­dan ge­çer­se yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği tek­li­fi­ni Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na gön­de­re­ce­ği­z” de­di.

ÖSYM YA­PA­CAK

Gür­se­ler, sı­na­vın ÖSYM ta­ra­fın­dan mer­ke­zi sis­tem­le ya­pı­la­ca­ğı­nı ak­tar­dı. “Sı­nav­la bir­lik­te Tür­ki­ye­’de mes­lek içi eği­ti­mi de zo­run­lu ha­le ge­ti­re­ce­ğiz. Böy­le­ce avu­kat­lık ya­pan­lar sü­rek­li eği­tim al­mak zo­run­da ka­la­cak. Re­fe­ran­sı­mız Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler için de ya­pı­lan sı­nav ola­ca­k” di­yen Gür­sel­ler, “Fa­kül­te­yi bi­ti­rip bir yıl­lık de­ne­tim­siz staj­dan son­ra di­rekt avu­kat ya­pan tek ül­ke­yi­z” di­ye ko­nuş­tu. 

HUKUKÇULAR TBB'NİN GİRİŞİMİNİ DEĞERLENDİRDİ 

Hu­kuk­çu­lar Bir­li­ği Vak­fı Baş­ka­nı Si­nan Kı­lıç­ka­ya: İyi bir staj eği­ti­min­den son­ra cid­di bir sı­nav ya­pıl­ma­lı. An­cak sı­na­vın açık uç­lu ol­ma­sı ve TBB’­nin ini­si­ya­ti­fi­ne bı­ra­kıl­ma­sı­na kar­şı­yım. Çün­kü ta­raf­sız­lı­ğı­nı ta­ma­men kay­bet­ti. Sı­nav ola­cak­sa ob­jek­tif ve cid­di bir ku­rum ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı. Her önü­ne ge­len avu­kat ol­ma­ma­lı. Hu­kuk fa­kül­te­si­ni bi­tir­di­ği hal­de bu sı­nav­da ba­şa­rı­sız olan ki­şi avu­kat­lık için ye­ter­siz­dir.

Hu­ku­kun Üs­tün­lü­ğü Plat­for­mu İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ca­hit Öz­kan: Tür­ki­ye­’de avu­kat ih­ti­ya­cı kad­ro me­se­le­si ol­mak­tan çık­tı. Çün­kü alı­nan avu­kat­lar ih­ti­ya­cın çok üze­rin­de ol­du­ğu için bu­gün sı­nır­la­mak ve bir kad­ro me­se­le­si ha­li­ne ge­tir­mek doğ­ru de­ğil. TBB’­nin bu ko­nu­da­ki yak­la­şı­mı da­ha çok şu man­tı­ğa da­ya­nı­yor: Tür­ki­ye­’de ba­ro­la­rın yö­ne­ti­mi ken­di dü­şün­ce­le­ri­ne sa­hip avu­kat­lar­dan olu­şu­yor. Bu avu­kat­lar mev­cut ço­ğul­cu ya­pı­yı yı­ka­rak ken­di­le­ri­nin oluş­tu­ra­ca­ğı da­ha ço­ğul­cu bir ya­pı­ya ka­vuş­ma­sı en­di­şe­siy­le sı­nav ge­ti­ri­li­yor. Sı­na­v doğ­ru değil.

Ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk­çu­lar Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­te­ri Ne­ca­ti Cey­lan: Sı­nav ge­tir­mek sa­de­ce yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le ola­cak bir şey de­ğil. Sı­nav için ye­ni bir ya­sa­nın çı­ka­rıl­ma­sı la­zım. Çün­kü mev­cut Avu­kat­lık Ka­nu­nu­’n­da sı­nav bu­lun­mu­yor. Öte yan­dan TBB ge­nel­de mes­le­ki so­run­lar­dan zi­ya­de ide­olo­jik ve po­li­tik gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket edi­yor. So­nuç ola­rak TBB’­nin öne­ri­si­ne sı­cak bak­mı­yo­ruz.  

Kon­ya Ba­ro Baş­ka­nı Fev­zi Ka­ya­can: Ha­kim ve sav­cı­lık sı­nav­la alı­nı­yor­sa avu­kat­lar da sı­nav­la alın­sın. İn­san­lar da­va aça­cak­la­rın­da ilk mü­ra­ca­at et­tik­le­ri ki­şi­ler avu­kat­lar. Do­la­yı­sıy­la on­la­rın da en az ha­kim ve sav­cı­la­r ka­dar do­na­nım­lı ol­ma­sı la­zım. Sı­na­vı, ka­mu­sal hiz­met olan avu­kat­lık mes­le­ği­nin va­tan­daş­la­ra et­ki­li ka­li­te­li hu­kuk hiz­me­ti ver­me­si açı­sın­dan is­ti­yo­ruz. Bu sı­nav yet­me­z’ di­yo­ruz. Ay­nı za­man­da yıl içe­ri­sin­de tüm avu­kat­la­ra be­lir­li bir eği­tim al­ma mec­bu­ri­ye­ti de ge­ti­ril­me­li.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir