Yurtdışı görevi için, MEB 150 okutman seçecek

MEB'de öğretmen veya üniversitelerde öğretim elemanı olanlar arasından yurtdışına 150 okutman görevlendirilecek.

yurtdisi-okutman2014 ve sonraki yıllarda yurt dışında faaliyette bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz / Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla (150) okutman seçilecektir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu'na ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.


A- BAŞVURUDA BULUNACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) T.C vatandaşı olmak

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na veya 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalışanlar hariç)

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümlüler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara Fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları duşunda disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç)

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak,

f) Daha önce öğretmen veya okutman olarak görevlendirilen personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren son başvuru tarihi itibarıyla en az iki yıl çalışmış olmak,

g) Üniversitelerde çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla en az beş yıl hizmeti bulunup halen öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak,

h) Milli Eğitim Bakanlığında çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda en az beş yıl öğretmenlik hizmeti bulunup halen merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde çalışıyor olmak,

i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

j) Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış olmak, k) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

1) Başvurunun son günü itibarıyla İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden, son beş yıl içinde, ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 60 puan seviyesinde belge sahibi olmak, m) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

B- BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Başvuru süresi ve şekli:

Bu Kılavuz'da belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan;

a) Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli olanlar 17-28/02/2014 tarihleri arasında kadrolarının bulunduğu okul/kurum veya birimlere,

b) Üniversitelerde görevli öğretim görevlileri/üyeleri 17-28/02/2014 tarihleri arasında ilgili birim amirliklerine başvuracaklardır.

Resmi okul/kurum müdürlükleri başvuru belgelerini 05/03/2014 tarihi mesai bitimine kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlükleri de 10/03/2014 tarihi mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine; üniversitelerde ise ilgili birim amirlikleri 10/03/2014 tarihi mesai bitimine kadar rektörlüklere göndereceklerdir.

 

BİTİRDİĞİ BÖLÜMARANAN ASGARİ AKADEMİK ÇALIŞMAYABAN CI DİLASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİKON TENJAN
A-Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen- Edebiyat Fakültelerinin
Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümleri
Tezli Yüksek Lisans (Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılması
esastır)
İngilizce Almanca FransızcaBaşvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS'den, ÜDS'den veya
YDS'den en az 60 puan sevivesinde belge sahibi olmak
80
B-Üniversitelerin yabancı dil (Almanca, Fransızca ve İngilizce) bölümleri
(hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dil ve edebiyat, mütercimlik,
öğretmenlik gibi bölümleri)
-Türk Dili ve Edebiyatı -Türkçe -Yabancılara Türkçe öğretimi alanlarında
doktora yapılması esastır
İngilizce Almanca FransızcaBaşvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS'den, ÜDS'den veya
YDS'den en az 60 puan seviyesinde belge sahibi olmak
65
C- Üniversitelerin Tarih bölümü (İyi derecede Osmanlıca bilmek tercih
sebebidir.
Osmanlı Tarihi konusunda doktora yapılması esastıringilizce Almanca FransızcaBaşvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS'den, ÜDS'den veya
YDS'den en az 60 puan seviyesinde belge sahibi olmak
5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.