MEB'den atanamayan öğretmenleri sevindirecek haber

MEB'den atanamayan öğretmenleri sevindirecek haber geldi.

meb'den atanamayan ogretmenleri sevindirecek haberLiselere girişte yeni sınav sistemi ortaokullarda öğretmen açığını gündeme getirdi. MEB , illere “Gerekirse alan mezunlarını ücret karşılığında görevlendirin.” talimatı verdi.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB), li­se­le­re gi­riş için ya­pı­lan­dı­rı­lan ye­ni sı­nav sis­te­min­de müf­re­da­tın tüm il­ler­de ay­nı an­da uy­gu­lan­ma­sı için ta­li­mat yayınladı. Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı (TE­OG) için öğ­ret­men açı­ğı­nın gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

EŞ ZAMANLI EĞİTİM

Özel­lik­le sı­na­va gi­ri­le­cek 6 te­mel ders olan Fen ve Tek­no­lo­ji, Ma­te­ma­tik, Türk­çe, T.C. İn­kı­lâp Ta­ri­hi ve Ata­türk­çü­lük, Ya­ban­cı Dil, Din Kül­tü­rü ve Ah­lâk Bil­gi­si ders­le­ri­nin tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de eş gü­düm ha­lin­de iş­len­me­si ge­rek­ti­ği ak­ta­rıl­dı. Okul­lar­da öğ­ret­men ek­si­ği­nin bu­lun­ma­sı ha­lin­de di­ğer or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­ler­den ya­rar­la­nı­la­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı.

Lİ­SE­DEN ÇAĞIRIN

Bugün'de yer alan habere göre; Li­se­den öğ­ret­men te­min edi­le­me­me­si ha­lin­de ise or­ta­okul­lar­da­ki per­so­ne­lin gö­rev­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. Tüm bu ted­bir­le­re rağ­men öğ­ret­men açı­ğı­nın de­vam et­me­si ha­lin­de alan me­zun­la­rı­nın üc­ret­li ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı çi­zil­di.

Bu sa­ye­de atana­ma­yan branş öğ­ret­men­le­ri okul­lar­da gö­rev ya­pa­bi­le­cek. MEB ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı açı­sın­dan tüm okul­lar­dan 8. sı­nıf­la­rın 6 te­mel ders­te öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nı, şu­be sa­yı­sı­nın ve ders sa­ati sü­re­le­rinin çi­zel­ge ha­lin­de bil­di­ril­me­si­ni is­te­di.

-Okulda sınav hakkına ‘mevcut’ sınırlaması-

Yeni sınav sisteminde öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesine MEB sınırlama getirdi. Buna göre toplamda 8. sınıf mevcudu 20’den az olan okullarda öğrenciler kendi okullarında sınava giremeyecek. Öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği sınav kurumlarında sınavlarına girecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *