İşte 2014 YGS soruları ve cevapları - tıkla öğren

2014 yılının YGS sınavı dün yapıldı. ÖSYM, soruların bir kısmını açıkladı.

İşte 2014 YGS soruları ve cevapları - tıkla öğren

Sorular ve cevaplardan bazıları şunlar:
"- 1769'da Nicholas Cugnot adında bir Fransız askeri tarafından karada yol alan ilk mekanik taşıt yapılıncaya
kadar kara taşımacılığı; katır, at gibi hayvanlar tarafından çekilen arabalarla sağlanıyordu. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karada yol alan ilk mekanik taşıt askerî amaçlarla üretilmiştir.
B) Mekanik taşıtlar, hayvan taşımacılığını sona erdirmiştir.
C) Hayvan gücüyle çekilen kara araçları çok uzun süre kullanılmıştır.
D)Mekanik taşıtlar, XVIII. yüzyılda yalnızca Fransa'da kullanılmıştır.
E) Profesyonel taşımacılık faaliyetleri, XVIII. yüzyılda Fransa'da başlamıştır.
DOĞRU CEVAP C

- Duvara bir titiz örümcek gibi,
İnce dertlerimle işledim bir ağ.
Ruhum, gün doğunca sönecek gibi,
Şimdiden hayata ediyor veda.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zaman zarfı
B) Edat
C) İsim-fiil
D) Birleşik eylem
E)Belgisiz sıfat
DOĞRU CEVAP C

- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-yor” eki diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır?
A) Astronomlar, evrenimizi giderek artan bir hızla genişleten gizemli hızlandırıcıyı “karanlık enerji” olarak adlandırıyor.
B) Piri Reis'in Dünya haritasını yıllarca araştıran ve bu konuda kitap yazan, ünlü erken dönem kartografya tarihi uzmanı, bir derginin konuğu olarak İstanbul'a geliyor.
C) Genetik ve çevresel faktörler etkileşerek otizmin ortaya çıkmasında rol oynuyor.
D) Bataklık yakınlarında yaşayan sülün boyutundaki hoatzin kuşu, yiyeceklerini fermente ederek sindiriyor.
E) Her defasında ne bulacağımı hiç bilmeden suya dalıyor ve her defasında gördüklerim karşısında büyülenmiş olarak sudan çıkıyorum.
DOĞRU CEVAP B

- Büyük İskender'in, yastığı altından hiç eksik etmediği iki silah varmış derler: kılıcı, bir de İlyada. Bilge Aristoteles'in bu ünlü öğrencisi, o kılıçla çok kesmiş biçmiş ama o kitabı kılıca kırdırmamış hiçbir zaman. Günümüzdeyse “Neler okursunuz?” türünden bir soruyu, adı okumaza çıkmasın diye yanıtlayan birçok kimse arasında, Pekos Bill, Red Kit benzeri şeyler okumaya bayıldığını söyleyenler bile var. İlyada nere, Red Kit nere diyeceksiniz ama gene de aradaki yüzyıllar boşa geçmiş sayılmaz. Kitapları üstünkörü suçlayan, okuyana için için öfke duyanların bile, “Ben okumam.” demeyi kendilerine yedirememeleri ilginçtir.

----. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dolayısıyla günümüzün gerçek anlamda çağdaş ve düşünen insanı, az da olsa okuyan insandır
B) Okumanın tükenmez kaynağından, herkes kendi istediği kadar pay alır
C) Çağlar boyunca insanoğlu hep kitaplarla düşünegelmiş, kitaplar aracılığıyla ortaya koymuştur düşüncesini
D) Okumaya dair bütün bu olumlu düşüncelere rağmen ülkemizde okuma oranının düşük olması da bir başka çelişkidir
E) Arka kapıdan da olsa okumaya bir yerden bulaşmış olmanın onuru, böylelerine yeter de artar bile
DOĞRU CEVAP E

- Buzdolabının icadı, kuşkusuz dondurma yapımını da etkiledi. Buzdolabı ülkemizde kullanılmaya başlamadan önce bir alaturka bir de alafranga dondurma vardı. Alafranga dondurmaya “kalıp dondurma” da denirdi. Bu dondurma gerçekten de buz kalıbı gibi kaskatı
olurdu. Önce içine kar doldurulmuş bir fıçıya silindire benzer bir kalıp yerleştirilir, bu kalıbın içine de dondurma malzemesi konurdu. Kar eridikçe yenisi ilave edilerek malzemenin bu kalıpta donması sağlanırdı. Çikolatalı, çilekli ve kremalısı yapılırdı. Alaturka dondurma ise buz katılığında değil, kar yumuşaklığında olurdu. Kenarları oluk oluk, yaldızlı veya çiçekli, iç içe geçmiş küçük kayık tabaklarda yenirdi. En çok kaymaklı ve vişneli türleri tercih edilirdi. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karşılaştırma yapılmıştır.
B) İkileme kullanılmıştır.
C) Benzetmeden yararlanılmıştır.
D) Tahminde bulunulmuştur.
E) Açıklama yapılmıştır.
DOĞRU CEVAP D

- Hem roman hem de öykü yazan Truman Capote da öyküye farklı bir rol biçenlerdendir. Capote özellikle kısa öykünün yazar için bir tür parmak jimnastiği olarak değerlendirilmesine itiraz eder. Capote'nun kısa öyküyle ilgili olarak karşı çıktığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman ile eş değer tutulması
B) Kolayca yazıldığının düşünülmesi
C) Hacimsiz olarak kabul edilmesi
D) Anlatımın yavan olarak görülmesi
E) Okur kitlesinin farklı gösterilmesi
DOĞRU CEVAP B

- Hayatın birçok alanında yapay zekâ uygulamalarından faydalanılsa da ABD'deki bir üniversitede yapılan araştırma acı gerçeği ortaya çıkardı: Ne kadar gelişmiş olursa olsun, mevcut yapay zekâ, ancak dört yaşındaki bir çocuğun zekâsıyla kıyaslanabilecek düzeyde. Yapay zekâ uygulamaları, benzerlikleri ayırma konusundaki güçlü yetenekleri ve eşsiz kelime hazinelerine rağmen testte en basit “Neden?” sorusuna bile yanıt verememiş.
Araştırmacılara göre bunun nedeni, yaşam tecrübesi eksikliği. I. Gerçekleştirilenlerin beklentileri karşılamadığına II. ABD'deki üniversitelerin daha fazla çalışma yaptığına III. Çalışmaların her ülkede desteklendiğine Bu parçada yapay zekâ uygulamalarına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
DOĞRU CEVAP A

- Küresel ısınma, çağımızın sorunu. Bu sorun yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerini ve ekosistemleri korumak oldukça pahalı bir iş. Zira bu, o arazinin başka amaçlar için kullanımının önlenmesi, koruma için insan kaynağı ve altyapı oluşturulması, korunan alanın bilimsel olarak izlenmesi gibi pek çok alanda çalışmayı gerektiriyor. Habitatların küresel ısınmadan nasıl etkileneceğine, bunun canlılar
açısından ne gibi sorunlar oluşturacağına dair araştırmalar sürüyor. Varılan bazı sonuçlar, türlerin iklim değişiminden etkilenmemesi için koruma
alanlarının genişletilmesi gerektiğini ve koruma maliyetlerinin ikiye katlanacağını gösteriyor. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
A) Türlerin devamını sağlamak için yapılacak tek iş insanları bilinçlendirmektir.
B) Canlı türlerini ve ekosistemleri korumak, gelecekte de insanlığın uğraşı alanlarından biri olacaktır.
C) Türlerin korunmasıyla ilgili araştırmaların üniversiteler tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
D) İnsanlara alternatif yaşam alanları oluşturmak, canlı türlerinin korunmasına katkı sağlayacaktır.
E) Araştırmalar daha çok, yetersiz olan kaynakların korunması üzerine yoğunlaşmıştır.
DOĞRU CEVAP B

- Dört Halife Devri'nde Hz. Ebubekir'in ardından Hz. Ömer halife seçilmiştir. Bu dönemde Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan fethedilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak I. İslam Devleti'nde saltanat sistemine geçildiği, II. İslam ordularının güçlü olduğu, III. İslamiyet'in yayıldığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
DOĞRU CEVAP D

- Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Meclisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetlerin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür. Enes'in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden
hangisine yaptığı söylenebilir?
A) Tanzimat Dönemi
B) II. Mahmut Devri
C) Lale Devri
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
DOĞRU CEVAP E

- Bir tarih araştırmacısı, 1. Dönem TBMM için “Milletin ta kendisidir” demiştir. Araştırmacının bu nitelemeyi aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı savunulabilir?
A) Olağanüstü şartlarda kurulmasına
B) Meclis Hükûmeti sistemini benimsemesine
C) Farklı görüşteki üyelerden ve gruplardan oluşmasına
D) Seçimlerin iki yılda bir yapılmasına
E) İstanbul'un işgal altında olmasına
DOĞRU CEVAP C

- İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içerisinde yaşamaya devam etmiş ve bu süreçte doğanın özelliklerini keşfederek yaşamı kolaylaştırmaya
çalışmıştır. Ancak zamanla insan-doğa etkileşiminde insan daha baskın bir duruma geçmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, parçada
belirtilen duruma örnek gösterilemez?
A) Sulak alanların kurutularak tarım yapılması ve üretim artışı
B) Su kaynaklarına yakın alanların yerleşme yeri olarak seçilmesi
C) Barajlar yapılarak sel ve taşkınlardan korunma, enerji üretimi
D) Kutuplara yakın alanlardaki yer altı kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi
E) Fay hatlarının bulunduğu alanlarda depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi
DOĞRU CEVAP B

- Aşağıdaki şekilde, nemli iklim bölgesindeki bir alanın bitki örtüsü ve ana kaya özelliği gösterilmiştir. Buna göre, bu alanda aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşması beklenmez?
A) Lapyalar
B) Obruk
C) Tafoniler
D) Mağaralar
E) Kanyonlar
DOĞRU CEVAP C

- Hepimizde beklentilerimizi desteklemeyen kanıtları göz ardı etme eğilimi vardır. Örneğin bir insan, gördüğü bir rüya gerçekleştiğinde, o zamana dek gerçekleşmeyenleri unutarak bunun, rüyalarının gerçek olduğunu kanıtladığını söyleyecektir. Oysa tekil örneklerden hareketle genellemeler yapmak doğru değildir. Bu noktada görevimiz, iyi temellendirilmiş bir hipotez oluşturduktan sonra onu can alıcı bir deneyden
geçirmektir. Eğer deneyler hipotezi doğrularsa bulduğumuz gerçekten de bir doğa yasasıdır. Artık tekil örnekleri bu yasadan güvenle çıkarsayabilir, başka bir deyişle doğru öngörülerde bulunabiliriz. Böylece, bilimsel bir yasa bulma sürecinde özelden genele geçeriz.
Bu parçada anlatılanlar, bilim felsefesinin hangi sorusuyla ilişkilendirilebilir?
A) Bilimsel yöntem nedir?
B) Bilim nedir?
C) Bilimsel doğruluk nedir?
D) Bilimsel sonuç nedir?
E) Bilimsel kuram nedir?
DOĞRU CEVAP A

- Hac ibadeti sırasında gerçekleştirilen bazı uygulamaların derin sembolik çağrışımları vardır. Örneğin Arafat Tepesi'ndeki vakfe, ahirette herkesin bir araya toplanacağı mahşer gününün bir provası gibidir. Benzer şekilde, ihrama girmek için giyilen ve iki parça basit beyaz kumaştan oluşan kıyafet, farklı dil ve kültürlere sahip insanların Yüce Allah'ın huzurunda eşitlenmesini sembolize eder. Bu parçadan, hacla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kardeşlik düşüncesini kuvvetlendirir.
B) Ortak bir bilinç düzeyi oluşturur.
C) İbadetlerin hepsinden motifler taşır.
D) Irk ve renk ayrımcılığını ortadan kaldırır.
E) Dinî aidiyet duygusunu pekiştirir
DOĞRU CEVAP C

- Newton meslek yaşamının başında ışığı oluşturan parçaların özelliklerini doğru biçimde analiz etti ve matematik alanında buluşlar yaptı. Kütle çekimi kavramını sadece formüle etmekle kalmadı, kütle çekimi yasasını da buldu. Çalışmalarıyla Kepler ve Galileo'nun çalışmalarını hem düzeltti hem de daha yetkin hâle getirdi. Kepler'in gezegenlerin hareketiyle ilgili yasalarını formüle etti. Böylece Pythagoras'ın bütün maddi
evrenin, matematiğin terimleriyle açıklanabileceği yolundaki görüşü iki bin yıl sonra doğrulanma olanağı buldu.
Bu parçada, bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Evrensel olma
B) Nesnel olma
C) Olgusal olma
D) Birikimsel olma
E) Tutarlı olma
DOĞRU CEVAP D

- Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini azaltmaz?
A) Jeotermal enerji kullanımının yaygınlaştırılması
B) Kömür yerine doğal gaz kullanımının artırılması
C) Sanayide açığa çıkan baca gazlarının salımının azaltılması
D) Güneş ve rüzgâr enerjilerinin kullanımının yaygınlaştırılması
E) Fosil yakıtların kullanımının artırılması
DOĞRU CEVAP E".

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 1