Dershaneler resmen tarihe karıştı

Dershaneler ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Dershaneler resmen tarihe karıştı

Dershanelerin özel okula dönüşümü programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının tanımı içerisinden "dershane" ibaresi çıkarıldı, dönüşümü gerçekleşecek okullarının ismi olarak belirlenen temel lise ibaresi ise eklendi. Yönetmelikte, temel lise "Dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullar" olarak tanımlandı. Yönetmeliğe göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

2019'A KADAR İZİN

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek okulların, 1 Eylül 2015'e kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekecek. Dönüşüm programına alınan kurumlardan okul için düzenlenen kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile mevcut kurumlarının kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

ŞARTLARI KARŞILAMAYAN KAPANACAK

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek. Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar dışındaki tüm okullarda normal öğretim yapılacak. Kurslarda ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde eğitim verilemeyecek. Okullar, haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında veya cumartesi günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursu açabilecek. Ancak, okullar 2014-2015 öğretim yılında pazar günleri de kendi öğrencileri için valilik izniyle derslere takviye kursları açabilecek. Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgileri dikkate alınarak haftalık eğitimlerinin en az yüzde 50'si sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanlarda verilecek.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ MEBBİS'E KAYDEDİLECEK

Temel liselerin 9. sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılacak. 9. ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan ortaöğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak. Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak. Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılacak.

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME FORMUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Dönüşüm programına başvurular, 1 Eylül 2015'e kadar MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat edecek. Onaylanan başvurular, inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna göre değerlendirilerek, her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puanı olacak. Uygun görülen kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu düzenlenecek. Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu veya kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak. Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmeyecek. Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse, desteklerden yararlanamayacak.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA TÜRKÇE İSİM VERİLECEK

Özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan ve Türkçe ad verecek. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemeyecek. Özel öğretim kurumları, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edilecek. Ancak, okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenecek. Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve bakanlığa veya valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenecek. Özel öğretim kurumlarından ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilecek.

HAKLARINDA KORUMA KARARI OLAN ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verecek. Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması halinde, gerekli şartları karşılayanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılacak. Bunun mümkün olmaması halinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenecek. Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan bu öğrenciler, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulacak.

BURSLUYA EK YÜK GETİRECEK BELGE DÜZENLENEMEYECEK

Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci veya kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemeyecek. Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacak. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemeyecek. Burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS'e işlenecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *